Stredná zdravotnícka škola

Lipová 32, 06601, Humenné

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019


Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 42,9%
  • Z anglického jazyka B1: 55,5%

O škole

Škola s 50-ročnou tradíciou, s moderným zázemím pre žiakov a zamestnancov. Kvalifikovaný tím učiteľov pripravuje žiakov na získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v študijnom odbore zdravotnícky asistent, od 1.9.2019 v odbore praktická sestra, a v učebnom odbore sanitár. Realizáciou kvalitného praktického vyučovania, odborných exkurzií, zahraničných stáží či podnetných mimoškolských podujatí škola umocňuje svoje snahy poskytovať odborné vzdelanie na vysokej úrovni. V množstve príspevkov na webovom sídle školy i instagrame môžete nájsť informácie o bohatom živote žiakov školy. Absolventi dennej 4-ročnej i externej formy pomaturitného kvalifikačného štúdia sa úspešne uplatňujú v zdravotníckych zariadeniach na tuzemskom i zahraničnom  pracovnom trhu.

Top o škole

- INTERNÁT (v areáli školy)

- moderné priestory školy

- vybavenosť odborných učební

- školská knižnica

- telocvičňa

- zapojenie školy do programu Erasmus+

- kvalitná praktická príprava na pracoviskách zmluvných partnerov

- spolupráca s partnerskými školami a zdravotníckymi zariadeniami v Českej republike

- zaujímavé odborné exkurzie v Rakúsku i v SR

- zahraničné odborné stáže žiakov na špecializovaných pracoviskách

- mimoškolské aktivity

Výhody školy

- príprava absolventov na výkon zdravotníckych povolaní

- aktivity školy zamerané na pomoc starým a odkázaným ľuďom

- realizácia edukácie detí a žiakov v oblasti poskytovania prvej pomoci

- bohatý kultúrny a spoločenský život na škole

Krúžky školy

  • Angličtina zábavnou formou
  • Slovenčina na slovíčko
  • Dobrovoľnícka činnosť v SČK
  • DofE

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.