Stredná odborná škola pedagogická

Bottova 15A, 05411, Levoča

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: sekretariat@spgs-le.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 053/ 45 12 205
  • Web stránka: www.spgslevoca.sk
  • Počet študentov na škole: 463
  • Počet pedagógov: 31
  • Počet prijatých prvákov: 148
  • Absolventi za posledný rok: 139

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 45,6%
  • Z anglického jazyka B1: 44,1%
  • Z anglického jazyka B2: 59,4%

O škole

Škola ponúka študijné odbory 76 Učiteľstvo pre absolventov základných škôl, ktorí splnia podmienky prijatia na štúdium ustanovené vykonávacím predpisom o prijímacom konaní na stredné školy. Ponúka aj možnosť pomaturitného štúdia pre absolventov stredných škôl končiacich maturitnou skúškou. Od začiatku štúdia žiaci vykonávajú odbornú prax v materských školách a školských  kluboch  základných škôl, príp. v centrách voľného času a voľnočasových aktivít, čím majú možnosť rozšíriť si svoje kompetencie a zručnosti v praxi.

Top o škole

- INTERNÁT

- moderná telocvičňa

- odborné učebne, vybavené IKT technikou, učebnými pomôckami na výučbu metodík, na

  edukáciu odborných predmetov v odbore AVČ a na vyučovanie cudzích jazykov

- dve učebne informatiky

- ateliér výtvarnej výchovy

- elektrický i nožný hrnčiarsky kruh

- grafický lis

- vypaľovacia pec

- stravovanie v školskej jedálni v budove školy

- multifunkčné ihrisko

- praktické vybavenie školských priestorov

- európsky rozmer vzdelávania:  - študentské mobility v programe ERASMUS + - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu- eTwinning                                         

- výmenné družobné pobyty s Obchodnou akadémiou, Strednou pedagogickou školou a

  jazykovou školou v Beroune

- odborná prax v materských školách a školských kluboch základných škôl, v centrách

  voľného času a voľnočasových aktivít

- dievčenský spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA s takmer 70 ročnou tradíciou

  a úspechmi v európskom kontexte

Výhody školy

- účasť na speváckych súťažiach Mládež spieva a niekoľkonásobné medzinárodné ocenenia

   súťaže speváckych zborov v Celje

- kultúrne, spoločenské a animačné vystúpenia, podujatia, programy a aktivity v meste Levoča   

  a blízkom regióne, (Mikuláš, vianočné a zimné rozprávky, Čarovanie na Luciu, Fašiangy,

  Vítanie jari)

- dlhoročná spolupráca s materskými školami a školskými klubmi v meste Levoča v rámci  

  priebežnej pedagogickej praxe študentiek (kultúrne programy a imatrikulácie prvákov,

  vianočné rozprávky, aktivity v prírode,  animačné programy ku Dňu detí)

- dobrovoľnícka a charitatívna činnosť: Krajší deň, Deň nezábudiek, Študentská kvapka krvi

- Vianočný remeselný trh

- Fašiangy

Krúžky školy

- športové – basketbal, volejbal, florbal

- hudobné

- animačné workshopy

- environmentálny

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.