Obchodná akadémia

Daxnerova 88, 09335, Vranov nad Topľou

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: sekretariat@oa-vt.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 057/ 44 236 44
  • Web stránka: www.oavranov.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 201
  • Počet pedagógov: 17
  • Počet prijatých prvákov: 49
  • Absolventi za posledný rok: 62

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 48,5%
  • Z anglického jazyka B1: 53%
  • Z anglického jazyka B2: 60,2%

O škole

Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou vznikla v roku 1969 ako stredná ekonomická škola. Škola sídli v centre mesta. Obchodná akadémia vo všeobecnom vzdelávaní kladie dôraz najmä na jazykovú prípravu svojich absolventov. Umožňuje štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka s rozšírenou hodinovou dotáciou  pre prvý cudzí jazyk anglický. V oblasti odborného vzdelávania je škola zameraná okrem štúdia hlavných ekonomických predmetov ako je účtovníctvo, podniková ekonomika, daňová sústava a aplikovaná informatika najmä na spájanie teórie s praxou prostredníctvom cvičných firiem, v ktorých žiaci majú možnosť prakticky overiť svoje vedomosti a zručnosti získané počas štúdia. V tejto oblasti škola dosahuje vynikajúce výsledky na celoštátnej úrovni na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem v Bratislave a Košiciach. Prepojenie teórie s praxou realizujeme aj prostredníctvom programu Erasmus +, kde žiaci absolvovaním odbornej praxe v zahraničných firmách získavajú nielen odborné ale aj komunikačné schopnosti priamo v anglicky hovoriacich krajinách.

Top o škole

- vybavenie školy

- profesorský zbor

- absolvovanie odbornej praxe v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+

- spolupráca s vysokými školami

- certifikát od firmy Kros - vedenie podvojného účtovníctva v programe OMEGA  

- certifikát v rýchlostnom písaní na počítači - medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO

- certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže

- Europass - mobilita 

- profesionálne spracovanie textu (wordprocessing)

- prostredie a lokalita

Výhody školy

- vianočný veľtrh cvičných firiem v regionálnom rozsahu

- konferencie študentov na aktuálne témy

- Deň otvorených dverí

- účasť na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem

- príprava žiakov na súťaž mladých účtovníkov organizovanej slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov

Krúžky školy

- Mladý účtovník

- Finančná gramotnosť

- Ekonomické minimum

- Wordprocessing

- športové

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.