Gymnázium Cyrila Daxnera

Dr. C. Daxnera 88/3, 09380, Vranov nad Topľou

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: skola@gcd.sk
  • Tel. číslo: 057/ 44 64 574
  • Web stránka: www.gcd.sk
  • Počet študentov na škole: 375
  • Počet pedagógov: 31
  • Počet prijatých prvákov: 88
  • Absolventi za posledný rok: 111

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 65,2%
  • Z matematiky: 60,2%
  • Z anglického jazyka B2: 62,7%

O škole

Naše gymnázium poskytuje žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie s osobitným dôrazom na tie skupiny predmetov, ktoré sú potrebné na úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia v odboroch dlhodobo žiadaných na trhu práce. V okrese Vranov nad Topľou tvoríme hlavné zázemie pre kvalitnú prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium. Proces je postavený na štyroch pilieroch vzdelávania pre 21. storočie – učiť sa poznávať, učiť sa konať, učiť sa žiť spoločne a učiť sa byť zodpovedným. ŠkVP vychádza z cieľov štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, z kultúrno-spoločenského kontextu okresu a krajiny a z možností našej školy.

 

Moduly vzdelávania: 

A. Modul s rozšíreným vyučovaním BIO – CHE

       - zahŕňa tiež laboratórne cvičenia  Praktická chémia, rozšírené laboratórne cvičenia z BIO.

B. Modul JAZYKY s metódou CLIL

      -  pre všetkých, ktorí chcú komunikovať v dvoch cudzích jazykoch na úrovni B2 – C1.

C. Modul s rozšíreným vyučovaním  MAT – FYZ – INF

      -  zahŕňa tiež Praktickú informatiku a seminár z INF a FYZ.

Top o škole

- umiestnenie školy v centre mesta

- dlhoročná pedagogická  tradícia od r. 1952

- kvalifikovaní  učitelia

- veľmi dobré študijné výsledky, vysoká úspešnosť prijatia  na VŠ

- výborná vybavenosť  laboratórií  - CHELAB, FYZLAB, BIOLAB,  SCIENCELAB

- moderne vybavené odborné učebne

- veľa príležitostí súťažiť, robiť zaujímavé projekty

- vysoká úspešnosť žiakov v súťažiach

- otvorená klíma, výborné vzťahy

- relaxačná miestnosť – klubovňa

- školská knižnica

- vlastná školská jedáleň

- bufet

Výhody školy

- viacdenné poznávacie exkurzie v zahraničí aj na Slovensku

- lyžiarsky, turistický „branecký“ kurz

- bohatá ponuka dobrovoľníckych  aktivít

- ples

- zaujímavé semináre na DOD

- Klub mladých dobrovoľníkov Fénix

- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - Dofe

- partnerstvá:  

            Bukóza Holding, a.s.

            Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

            Prešovská univerzita

            Matica slovenská

Krúžky školy

- športové

- jazykové

- bádateľské

- robotický

- fotografický

- redaktorský

- príprava na olympiády a SOČ atď.

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.