Gymnázium arm. gen. L. Svobodu

Komenského 4, 06601, Humenné

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Email: sekretariat@gymagls-he.vucpo.sk
 • Tel. číslo: 057/ 77 53 826
 • Web stránka: www.gymhe.edu.sk
 • Počet študentov na škole: 528
 • Počet pedagógov: 39
 • Počet prijatých prvákov: 133
 • Absolventi za posledný rok: 144

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Zo slovenského jazyka: 67,7%
 • Z matematiky: 54,7%

O škole

GAGLS je škola s dlhoročnou históriou. V súčasnosti vzdeláva žiakov v dvoch typoch štúdia – štvorročné gymnázium sa zameriava na klasické všeobecné vzdelanie, zamerané predovšetkým na prípravu na vysokoškolské štúdium, päťročné bilingválne gymnázium poskytuje vzdelanie rovnako v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov aj s požadovanou jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku (C1). GAGLS udržiava kontakty gymnázia so zahraničnými školami v Poľsku,  Nemecku a na Ukrajine. Kvalitná gymnaziálna príprava umožňuje žiakom školy študovať na prestížnych univerzitách na Slovensku aj v zahraničí. Vo svojom voľnom čase sa žiaci realizujú v rozmanitej krúžkovej činnosti a pestrých aktivitách žiackej školskej rady. GAGLS patrí v Prešovskom kraji k lídrom medzi strednými školami.

Top o škole

- 100 % záujem o štúdium na VŠ

- úspešní absolventi

- pedagogický zbor

- výsledky v testovaniach

- medzinárodné projekty

- úspechy v olympiádach

- ponuka jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, ŠPJ)

- Sprachdiplom

- moderné vybavenie

- uplatňovanie IKT v edukácii

Výhody školy

- modelový Európsky parlament

- zahraničné exkurzie a pobyty

- aktívna práca žiackej školskej rady

- imatrikulácia prvákov

- vianočné koledovanie

- Európsky deň rodičov a škôl

- Gymnaziálny ples (vyše dvadsaťročná tradícia)

- stavanie mája

- rozlúčka so štvrtákmi (posledný zvonček)

- týždeň aktivít pri príležitosti medzinárodného Dňa študentstva

- Mikulášske prekvapenie pre Spojenú školu internátnu v Humennom

- návšteva DSS v Humennom

Krúžky školy

 • jazykové
 • prírodovedné
 • spoločensko-vedné
 • umelecké
 • technické
 • športové

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.