Získali titul Efektívny používateľ modelu CAF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR udelil nedávno na pôde PSK ocenenie stredným zdravotníckym školám PSK - Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov a Strednej zdravotníckej škole, Levočská 5, Poprad, a to vo forme medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

Na obrázku môže byť 10 ľudí a text

Titul je platný dva roky a udeľuje sa organizáciám verejnej správy, ktoré efektívne implementovali model CAF a preukázali určitý stupeň zrelosti v napĺňaní princípov výnimočnosti. Osobne ho prišla udeliť predsedníčka Ú NMS SR, Katarína Surmíková Tatranská, MBA. 

Na obrázku môže byť 2 ľudia a text

Cieľom implementácie modelu CAF (Common Assessment Framework) bolo na školách  zaviesť princípy komplexného manažérstva kvality, získať štruktúrovaný obraz škôl prostredníctvom samohodnotenia a  identifikovať problémové oblasti , zvýšiť kvalitu procesov na školách  vo všetkých oblastiach a pravidelne sledovať trendy zvyšovania ich kvality.

Na obrázku môže byť 2 ľudia a text

Aktivita sa realizovala v rámci implementácie projektu „Smart PSK  - kvalitnejšia budúcnosť“ financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa pod názvom aktivity „Zavedenie systémov riadenia kvality PSK“.

- io-

 foto: freepik a psk

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.