Zapojte sa do programu Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2020 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov v programe: „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“ vo výške 48-tisíc eur.


Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania. 
Vyplnenú žiadosť predkladá zriaďovateľ školy do 7. septembra 2020 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja. Žiadosť je potrebné na obálke označiť slovami: „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“.
Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do 16. septembra 2020.

Prioritné témy výzvy:

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania. Ďalšími oblasťami podpory sú:

 doučovacie aktivity so zameraním na čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov,

 aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, vrátane rómskeho holokaustu,

 aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority.

Dĺžka trvania rozvojového projektu :

Realizácia rozvojového projektu môže byť najskôr od 16. septembra 2020 a všetky aktivity musia byť ukončené do 15. decembra 2020.

Oprávnení žiadatelia:

Zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny (ďalej len „žiadateľ“). 

Výzva na stiahnutie

Žiadosť k projektu na stiahnutie nájdete na odkaze: https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-vyzva/

zdroj: minedu, foto: MŠVVaŠ SR, freepick
-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.