Veľké investičné zámery na 7 župných stredných školách

Prešovský samosprávny kraj (PSK) aktuálne z vlastných zdrojov realizuje štyri investičné akcie za 1,6 milióna eur na stredných školách v Prešove, Levoči, Kežmarku i Svidníku. Pokračuje tiež vo významných projektoch spolufinancovaných z európskych zdrojov v rámci iniciatívy Catching-up Region na školách v Medzilaborciach, Starej Ľubovni a Kežmarku v celkovej výške 13,5 mil. eur. 

Na štyroch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa aktuálne realizujú väčšie investičné zámery. „Dve z nich, a to na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku a v Spojenej škole Masarykova Prešov by mali byť ukončené už v septembri tohto roku, ďalšie, konkrétne na Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského v Levoči a v Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku do konca tohto roka. Kraj na tento účel zo svojho rozpočtu vyčlenil vyše 1,6 mil. eur,“ konkretizoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Na kežmarskom župnom gymnáziu sa realizuje rekonštrukcia elektroinštalácie, a to z dôvodu z dôvodu jej zlého technického stavu a nevyhovujúcim  normám. Súčasťou naplánovaných elektroinštalačných prác je aj výmena svetiel a vybudovanie elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične, ktorý bol doteraz napojený z podružného merania. Výška investície do projektu predstavuje 95-tisíc eur.

V Spojenej škole na Masarykovej ulici v Prešove sa z dôvodu zlúčenia škôl Obchodná akadémia Prešov a SOŠ podnikania Prešov pristúpilo k rekonštrukcii kuchyne. Tú bolo potrebné zväčšiť a dovybaviť.  Projekt si vyžiadal celkovú investíciu vo výške 300-tisíc eur a je rozdelený do dvoch častí. Prvou sú stavebné úpravy samotnej kuchyne, na ktoré kraj preinvestuje 120-tisíc eur. Druhou jej strojové vybavenie za 180-tisíc eur.

Na Gymnáziu J. F. Rimavského v Levoči sa po júnovom ukončení úvodnej etapy sanácie časti jeho budovy v náklade 425-tisíc eur, začala ďalšia etapa projektu. Tá si vyžiada investíciu za 135-tisíc eur a je zameraná na sanáciu suterénu. Predmetom stavby je tentoraz odkopanie a zaizolovanie základových konštrukcií a suterénnych stien z exteriéru, ako aj oprava omietok a podláh v suterénnej časti interiéru budovy.

PSK spustil v marci realizáciu vyše 1,5 miliónového projektu výstavby nových dielní pre odborný výcvik v SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.

Do investičného zámeru sme sa pustili vďaka finančným prostriedkom z Európskej investičnej banky vo výške 445-tisíc eur a vlastným zdrojom, ktoré predstavujú viac ako 1,1 mil. eur. Projekt zahŕňa vybudovanie novej haly, kde nájdu zázemie pedagógovia  a žiaci odborov mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov či stolár. Zároveň sa tu vytvoria pracovné a skladové priestory,“ uviedol predseda kraja.  

Rozpočet prešovskej župy je pre oblasť vzdelávania v aktuálnom roku 2022 stanovený  na takmer 6 miliónov eur. Investičné akcie sú napríklad zamerané na materiálne, technické a informačné zabezpečenie dielní a učební, taktiež na rekonštrukčné práce školských objektov v podobe opráv striech, vykurovacej sústavy, ČOV, oplotenia, ako aj na modernizáciu a dovybavenie kuchýň či vybudovanie internetovej siete a pod.

Župa si v oblasti vzdelávania vypomáha aj zdrojmi z eurofondov. „V realizácii sú viaceré veľké  projekty aktuálne pre tri župné školy v rámci iniciatívy Catching-up Regions spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z programu IROP, a to v predpokladanom rozpočte približne 13,5 milióna eur. Vnímame to ako významný pokrok, ktorý smeruje k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania v našom kraji,“ povedal M. Majerský.

Konkrétne v Spojenej škole v Medzilaborciach sa na rekonštrukciu vnútorných priestorov v hlavnej budove školy, areálu a budovách praktického vyučovania, ako aj výstavbu nového objektu pre stolárske dielne  preinvestuje 2,2 mil. eur.

V SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku sa realizuje projekt za 6,5 mil. eur a zahŕňa viacero stavebných prác od vybudovania moderného konferenčného centra, cez rekonštrukčné práce na objektoch školy až po modernizáciu elokovaného pracoviska v Rakúsoch.

A napokon v Spojenej škole na Jarmočnej ul. v Starej Ľubovni bolo začiatkom roka odovzdané stavenisko projektu za 4,8 mil. eur, ktorý prinesie výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre praktické vyučovanie či vybudovanie nového športoviska.  

Celkovo v rámci iniciatívy Catching-up Regions bolo schválených 11 investičných projektov pre päť stredných odborných škôl v PSK, ktoré sú spolufinancované z eurofondov (IROP) v celkovej výške 32,9 milióna eur. Okrem spomínaných škôl v Medzilaborciach, Kežmarku a Starej Ľubovni čakajú rekonštrukčné a stavebné práce už najbližšiu jeseň aj SOŠ elektrotechnickú v Poprade- Matejovciach, Elokované pracovisko Spojenej školy v Starej Ľubovni v obci Lomnička a Spojenú školu na ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

-io-

foto: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.