V Spojenej škole Medzilaborce sa preinvestuje takmer 3,5 mil. eur

Spojená škola v Medzilaborciach sa vďaka iniciatíve Catching-Up Regions, ktorú implementuje Prešovský samosprávny kraj, zmení na moderné vzdelávacie centrum. V dvoch etapách sa tu v rámci modernizácie objektov školy a jej materiálneho dovybavenia preinvestujú viac ako 3 milióny eur. Ďalších vyše 450-tisíc eur z prebiehajúceho národného projektu je určených na inovácie obsahov vzdelávania. Projektmi sa významne ovplyvní rozvoj a podpora podnikania v regióne.

Komplexnú modernizáciu Spojenej školy v Medzilaborciach dnes oficiálne odštartovalo odovzdanie staveniska v rámci prvej etapy projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej A. Warhola. Celkové výdavky podporené z európskych zdrojov  dosiahli výšku takmer 2,2 milióna eur.  

„Štartujeme prvú významnú investíciu, ktorá je konkrétnym výsledkom práce tímu našich odborníkov a expertov iniciatívy Catching-up Regions zo Svetovej banky a Európskej komisie, ktoré smerujú na túto školu. Tento projekt, ako aj ďalšie nadväzujúce aktivity, prinesú rozvoj stredného odborného školstva v okrese, samotnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá sa zatraktívni a špičkovo dovybaví a  zároveň aj podporu miestneho malého a stredného podnikania. Je dôležité, aby sa absolventi školy mohli uplatniť na trhu práce a ukázať, čo sa tu naučili,“ vyjadril sa v Spojenej škole v Medzilaborciach predseda PSK Milan Majerský.

Ako dodal,  súčasťou prvej etapy sú  plánované stavebné úpravy viacerých objektov v areáloch školy. Konkrétne pôjde o rekonštrukciu hlavnej budovy na Duchnovičovej ul., objektu praktickej výuky na Mierovej ul., spoločného pracoviska s podnikateľmi, prístavby stolárskej dielne a napokon aj o modifikáciu a terénne úpravy areálu na Ulici Mierová.

„Vytvárame akési zázemie a priestor pre začínajúcich podnikateľov v drevárskej a nábytkárskej výrobe, čo môže pozitívne ovplyvniť budúce smerovanie absolventov. Vidíme dopyt aj zo strany tunajších strojárskych firiem, takže je to signál, že ideme dobrým smerom pri hľadaní uplatnenia v praxi a podpore podnikania v tomto regióne,“ uviedol M. Majerský.

Revitalizácia školy pritom zahŕňa viaceré stavebné práce, ktoré by podľa zmluvy o dielo mali byť ukončené v apríli 2023. Na prvú etapu bude súvisle nadväzovať druhá so zameraním na modernizáciu materiálno- technického vybavenia. Jej realizácia v hodnote viac ako 825-tisíc eur prinesie nové vybavenie školy, ktorej by mali pribudnúť 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou, nástroje pre stolársku dielňu, autodielňu, obrábanie kovov, zariadenia pre  kadernícky a skrášľovací salón, ako aj ďalšie nové učebné pomôcky, potrebný nábytok a laboratórne vybavenie.

Súčasne s realizáciou  investičných projektov bude Spojená škola v Medzilaborciach pracovať na príprave nových vzdelávacích obsahov pre žiakov i pedagogických zamestnancov  v rámci  Národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK. Alokácia na tento účel predstavuje čiastku 450-tisíc eur.

Benefity by mali pocítiť aj samotní podnikatelia, ktorí úzko spolupracujú s touto vzdelávacou inštitúciou v oblasti poskytovania praktického vyučovania. V rámci operačného programu smeruje podpora do nákupu moderných technológií a vybavenia, ku ktorým budú mať žiaci počas praktického vyučovania prístup.

„Finálnym cieľom celého integrovaného prístupu a balíka projektov je rozvoj a zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na tejto spojenej škole a zosúladenie s potrebami trhu práce. Takýchto aktivít a projektov potrebujeme v našom kraji viac a ja som rád, že postupne pribúdajú a že sa prostredníctvom nich do nášho stredného odborného školstva prináša kvalita európskeho významu,“ dodal Milan Majerský.

Spojená škola v Medzilaborciach vznikla 1. septembra tohto roku po optimalizačných opatreniach prešovskej župy. A to spojením Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach a Gymnázia v Medzilaborciach. Aktuálne sa v nej vzdeláva 236 žiakov a má 36 pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov.

Všetky plánované aktivity v Spojenej škole Medzilaborce sa zrealizujú prostredníctvom iniciatívy Catching-Up Regions a synergických investícií vychádzajúcich z operačných programov Integrovaný regionálny operačný program (IROP),  Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ) a Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII).

Foto_freepik, PSK

-io-

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.