Stredné školy PSK uspeli v štátnych rozvojových projektoch

Budú mať lepšie vybavené jedálne či skvalitnené centrum  praktickej prípravy

V tohtoročných výzvach rezortu školstva zameraných na rozvojové projekty uspelo jedenásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Vďaka štátnej podpore zabezpečia kvalitnejšie stravovanie,  letnú výučbu, podporu centier odbornej prípravy či vzdelávanie pedagógov.  Na svoje aktivity školy získali celkovo 43-tisíc eur, pričom krajská samospráva zabezpečí spolufinancovanie pre štyri z nich, a to v sume spolu 12 350 eur.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v rámci tohtoročného rozvojového projektu určeného na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách  2 milióny eur. Školy mohli požiadať o finančné prostriedky na kapitálové a bežné výdavky, spolu v maximálnej výške 5-tisíc eur.

V rámci tejto výzvy  bolo úspešných päť župných stredných škôl PSK, pričom schválený príspevok pre každú z nich predstavuje 5-tisíc eur. Modernejšie jedálne budú mať SPŠ technická v Bardejove, projekt ktorej PSK spolufinancuje vo výške 500 eur. Taktiež Gymnázium J. F. Rimavského (spolufinancovanie PSK je 2 500 eur), Gymnázium Lipany (spolufinancovanie PSK má výšku 2 500 eur) či Hotelová akadémia Prešov,  v prípade ktorej predstavuje spolufinancovanie PSK 6 500 eur. Vo výzve bolo úspešné tiež Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov.

V prípade výzvy zameranej na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu bolo celkovo úspešných 26 projektov. Štátnu dotáciu vo výške 2-tisíc eur získali aj tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Obchodná akadémia v Poprade uspela s projektom Výchova k podnikaniu prostredníctvom cvičných firiem, SPŠ Snina s projektom Olympiáda spotrebiteľských práv a Hotelová akadémia v Humennom s aktivitou Finančná zodpovednosť.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove získala štátny príspevok vo výške 5-tisíc eur v prípade rozvojového projektu Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021. Cieľom tejto výzvy je príprava podmienok na transformáciu vybratých centier odborného vzdelávania, ktoré budú poskytovať vyššiu úroveň kvality v rámci svojich poskytovaných aktivít, spolupracujúcich subjektov a zároveň aj špecializáciu na konkrétny segment hospodárstva.

Vďaka štátnej dotácii sa toto leto organizujú tiež letné školy, a to v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, ktorá získala dotáciu 2-tisíc eur a v SOŠ služieb Prešov, ktorá bola rezortom školstva podporená sumou 5-tisíc eur.

Články -JEDÁLNE.sk

foto: freepik, jedalne.sk

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.