Stratégia Prešovského kraja pre mládež 2023-2028

Na ostatnom zasadnutí krajského parlamentu (17.4.) bola schválená nová Stratégia PSK pre mládež na roky 2023 – 2028 (s výhľadom do roku 2033). Odbor školstva Úradu PSK podporil participatívnu tvorbu tohto strategického dokumentu a prípravu zveril Rade mládeže Prešovského kraja, ako strešnej organizácii pre prácu s mládežou v kraji.

Základným zdrojom informácií pre tvorbu Stratégie bol Dotazníkový prieskum potrieb a kvality života mladých ľudí, realizovaný v roku 2021 Radou mládeže Prešovského kraja v spolupráci s PSK. Finálna Stratégia vznikla v spolupráci so zástupcami 28 organizácii pôsobiacich v oblasti práce s mládežou a taktiež zapojením expertov z Odboru školstva Úradu PSK. Pripomienkovania Stratégie sa zúčastnilo 44 mladých ľudí z rôznych častí regiónu.

Stratégia pre mládež definuje kľúčové oblasti, ciele a opatrenia, ktoré majú zlepšiť život mladých ľudí v kraji. Mladí ľudia čelia novým náročným životným situáciám, vysokým nárokom dospelých a spoločnosti, konkurenčnému boju pri hľadaní zamestnania a požiadavkám na prispôsobovanie sa neustálym zmenám. Samosprávny kraj dokáže využiť potenciál mladých ľudí, ktorí vytvárajú nielen svoju budúcnosť, ale aj budúcnosť kraja, len ak pre nich vytvorí vhodné podmienky pre dobrý život, zaistí im rovnosť šancí, dostupnosť príležitostí a dokáže pri tom využiť a zohľadniť regionálne špecifiká.

Príprava strategického dokumentu vychádza taktiež z potreby subjektov pôsobiacich v oblasti mládežníckej politiky a z potreby systematického prístupu k práci s mládežou na regionálnej úrovni.

Prešovský samosprávny kraj, RMPK a spolupracujúce organizácie a inštitúcie sa prijatím Stratégie snažia o vytvorenie podmienok pre mladých ľudí, aby mohli spolurozhodovať o svojom živote, dosahovať svoje ciele a vízie, dokázali čeliť tlakom okolia, disponovali potrebnými kompetenciami pre život, pracovali na svojom fyzickom a psychickom zdraví a trávili čas podľa svojich predstáv, ale aj potrieb spoločnosti. Z týchto potrieb mladých ľudí vychádza päť kľúčových oblastí:

  • 1. Mladí ľudia v centre záujmu PSK
  • 2. Zdravie a zdravý životný štýl
  • 3. Dobrovoľníctvo
  • 4. Vzdelávanie a zamestnanosť
  • 5. Participácia

Stratégia PSK pre mládež bola prerokovaná na Komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK a na Komisii finančnej pri Zastupiteľstve PSK. Dňa 17. apríla bola schválená. Celé znenie strategického dokumentu je zverejnené na webstránke Rady mládeže Prešovského kraja: https://rmpk.sk/ponuka/dokumenty-mladeznickej-politiky

-rmpk-

foto:freepik, rmpk

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.