REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 20.: SOŠ dopravná Prešov

NOVÁ BRZDOVÁ STOLICA  A STRIEKACIA KABÍNA V SOŠ DOPRAVNEJ PREŠOV

V škole sa tiež opravilo schodisko, menili podlahy a strešná krytina

Študijné a učebné odbory v Stredná odborná škola dopravná v Prešove sú zamerané na prípravu žiakov na výkon povolania so zameraním na cestné motorové vozidlá. V rámci zapojenia tejto školy do duálneho vzdelávania bola zo strany zamestnávateľských organizácií požiadavka na skvalitnenie jej vyučovacieho procesu a materiálno – technického zabezpečenia.  S finančnou pomocou PSK vo výške viac ako 240-tisíc eur sa preto škola v roku 2020 pustila hneď do niekoľkých investičných akcií, ktoré prispeli k skvalitneniu jej vyučovacieho procesu. Konkrétne sa tu realizovali:

- nákup osobného motorového vozidla, ktoré bude slúžiť pre potreby autoškoly

- nákup a montáž brzdovej stolice, ktorú bude využívať učebný odbor autoopravár mechanik

- nákup striekacej kabíny pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v odbore autoopravár lakovník, ktorý škola v roku 2020/2021 znovu otvorila vzhľadom na vysoký dopyt

- odstránenie havarijného stav strešnej krytiny na hlavnej budove teoretického vyučovania

- presnejšie tu boli vymenené poškodené časti krovu, celá strešná krytina a latovanie s použitím paropriepustnej fólie, všetky plechové strešné prvky a bleskozvody a opravené komíny

- oprava fasády budovy vrátnice

- výmena podláh v 9 miestnostiach školy

- oprava schodiska

Škola má skoro 40-ročnú tradíciu a je jedinou odbornou školou v kraji zameranou výhradne na automobilový priemysel. Jej základnou prednosťou sú profesionálne vybavené priestory na odbornom výcviku, má vlastnú autoškolu a veľkú podporu u zamestnávateľov renomovaných značiek, s ktorými úzko spolupracuje. Stále rozširuje duálny systém vzdelávanie - prax žiakov vo firmách od 1. ročníkov s mesačným finančným odmeňovaním a benefitmi.

foto: freppik, SOŠ dopravná Prešov

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.