REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 19.: SPŠ TECHNIKY A DIZAJNU POPRAD

V SPŠ techniky a dizajnu v Poprade sa v roku 2020 realizovalo viacero investičných akcií, ktoré sú aktuálne sfinalizované a ktoré prispeli k skvalitneniu vyučovacieho procesu na škole.

V rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy, na ktorý škola získala nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ vo výške viac ako 1 mil. a eur a ktorý PSK spolufinancoval vo výške viac ako 240-tisíc eur, tu bol zateplený obvodový a strešný plášť hlavnej budovy a pavilónu špeciálnych učební, zrealizovala sa výmena kotlov za kondenzačné s ohrevom teplej vody s podporou solárnych panelov, výmena radiátorov s termohlavicami i výmena osvetlenia za LED svietidlá.

V rámci ďalších rekonštrukčných prác sa v škole zrealizovala taktiež výmena kúrenárskeho a vodovodného potrubia v teplovodnom kanáli medzi hlavnou budovou a pavilónom špeciálnych učební.

Rekonštrukciou prešlo i vybavenie školského bazéna. Cieľom bola výmena starej nefunkčnej technológie za novú, energeticky úspornú. Konkrétne sa vymenila:

  • technológia ohrevu bazénovej vody (čerpadlá, filtre),
  • vzduchotechnika a rozvody vzduchotechniky v bazénovej hale a v sprchách,
  • potrubie na obeh vody v bazéne,
  • výstelka bazénovej vane umelohmotnou bazénovou fóliou.

Na obe zmienené investičné akcie PSK poskytol finančné prostriedky spolu vo výške takmer 270-tisíc eur.

SPŠ techniky a dizajnu v Poprade má dlhoročnú tradíciu vo výchove odborníkov v technickom sektore. Má moderné technické vybavenie odborných učební a naďalej investuje do modernizácie. Jej absolventi sú pripravení pokračovať v štúdiu na VŠ alebo sa uplatniť ako samostatní technickí pracovníci. Škola umožňuje vzdelávanie s podporou IKT, e-learning a získanie medzinárodných certifikátov.

foto: SPŠ techniky a dizajnu Poprad, freepik

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.