REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 19.: SPOJENÁ ŠKOLA Ľ: PODJAVORINSKEJ PREŠOV

NOVÁ CNC TECHNOLÓGIA V SPOJENEJ ŠKOLE PREŠOV

Industrial equipment, machines cartoon set isolated on white background. Free Vector

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov je od roku 2019 zapojená do projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní", a to v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (výška nenávratného finančného príspevku je vyše 867-tisíc eur). Jeho cieľom je zlepšenie materiálno-technického vybavenia a priestorových podmienok školy s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Projekt prináša modernizáciu vybavenia odborných učební - dielní, učební, prednáškovej miestnosti, sociálnych zariadení. Stavebnými úpravami, zmienenými rekonštrukciami a dovybavením, ako aj riešením bezbariérovosti škola splní všetky požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Na škole pribudla nová CNC technológia, súčasťou dodania  je aj zaškolenie kolegov.

Škola bola založená pred viac ako 60. rokmi, počas celého obdobia svojej existencie sa venuje technickým odborom - strojárstvu, elektrotechnike a technickej grafike. Je zameraná na vzdelávania budúcich odborníkov pre CNC obrábanie, automatizáciu, servis technologických liniek, elektroinštalácie, montáže a zváranie. Vychováva aj odborníkov v oblasti technickej grafiky a reklamy. Škola je postavená na duálnom vzdelávaní a kooperácii s výrobnými podnikmi regiónu, preto uplatnenie absolventov v praxi je takmer stopercentné. Škola má dve telocvične a posilňovňu, nadštandardné IKT vybavenie a moderné dielne.

Foto: Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov

-io-

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.