REKONŠTRUKCIE SŠ PSK - ČASŤ 10.: ŠUP Prešov

Krajšia a teplejšia telocvičňa v Škole umeleckého priemyslu Prešov

Škola umeleckého priemyslu Prešov vstúpila do nového školského roka so zatepleným strešným a obvodovým plášťom budovy telocvične. Rozhodne sa tým prispelo k zvýšeniu komfortu a atraktivity jej priestorov.

V rámci investičnej akcie sa:

- zateplil obvodový a strešný plášť,

- vymenila sa strešná krytina,

- urobila sa nová fasáda,

- zhotovil sa okapový žľab okolo budovy,

- zhotovil sa nový chodník.

Práce sa podarilo dokončiť v stanovenom termíne, už si len priať, aby okolnosti súvisiace s pandémiou koronavírusu umožnili naplno rozbehnúť na školách aj hodiny telocviku.

Škola umeleckého priemyslu v Prešove učí žiakov využívať a aplikovať teoretické vedomosti v praktickej tvorbe, prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia. Podporuje rozvoj nových netradičných myšlienok, metód, aplikáciu moderných technických pomôcok, ako aj používanie tradičných i moderných výrazových prostriedkov a prístupov v samotnej tvorbe. Týmto parametrom prispôsobujeme celý edukačný proces vrátane návštev galérií, plánovania umeleckých plenérov, účasti na súťažiach či odborných exkurziách. Škola má kreatívnych pedagógov, zapája sa do medzinárodných projektov a ponúka bohatú mimoškolskú činnosť.

foto: freepik, ŠUP Prešov

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.