PSK získal od štátu takmer 5 miliónov eur na skvalitnenie SŠ

Prešovský samosprávny kraj  (PSK) začína v týchto dňoch s realizáciou národného projektu zameraného na zlepšenie kvality stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil župe na tento účel nenávratný finančný príspevok vo výške takmer päť miliónov eur. Projekt prinesie prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce

Projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ je jedným z prvých výstupov Iniciatívy Catching up Regions (CURI) v komponente „Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v PSK“. Zároveň ide o prvý národný projekt v rámci operačného programu Ľudské zdroje v prioritnej osi Vzdelávanie, kde prijímateľom je samosprávny kraj. Do projektu je zapojených päť stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok, SOŠ polytechnická A. Warhola Medzilaborce,  SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa, SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov.

Za 41 mesiacov sa na týchto školách zrealizujú aktivity zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Tiež sa inovujú školské vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať na aktuálne potreby regionálneho trhu práce.  Hlavným cieľom projektu je totiž prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce, a tým aj zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania. Projektom sa tiež podporí vznik partnerstiev medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi. Zároveň sa skvalitní tvorba stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK.

„Ak chceme naše školstvo posunúť na európsku úroveň, musíme sa zamerať nielen na zveľaďovanie budov, ale pracovať aj s ich najdôležitejšou zložkou, a tou sú ľudia. Teší ma, že vďaka tomuto projektu zabezpečíme kvalitné vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, a zároveň prepojíme vzdelávanie s reálnymi potrebami trhu práce prostredníctvom inovácií a školských vzdelávacích programov. Samozrejme, investície pôjdu aj do materiálno-technického vybavenia zapojených škôl a do aktivít, ktoré zatraktívnia odborné školy. Nemôžeme mať totiž v regióne len samých gymnazistov, pretože onedlho nám nebude mať kto upiecť chlieb “ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Očakávaným výsledkom projektu je aj vytvorenie poradného orgánu Odboru školstva PSK. Priniesť by mal analýzy amedotické usmernenia, ktoré budú mať odporúčací charakter pri inovácii školksých vzdelvacích programov aj pre ďalšie školy na území PSK. Župa chce pokračovať v modernizáciách a ksvaitniť atak celú sieť škôl a školských zariadení.

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.