PSK investuje v roku 2021 vyše 3 mil. eur do oblasti školstva

Financie pomôžu zatraktívniť a dovybaviť školské objekty

Website maintenance abstract concept vector illustration. website service, webpage seo maintenance, web design, corporate site professional support, security analysis, update abstract metaphor. Free Vector

Kraj plánuje do konca tohto roka z vlastných zdrojov preinvestovať v oblasti školstva viac ako 3 milióny eur. Financie sú určené na rekonštrukcie elektroinštalácií, striech, kotolní, telocviční a stavebné úpravy stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj ich materiálno-technické dovybavenie. Tohtoročné investičné akcie sa týkajú vyše 40 župných škôl v dvanástich okresoch kraja.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má po schválených optimalizačných zmenách od nového školského roka 2021/2022 vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti už len 68 župných stredných škôl. Investičné akcie v roku 2021 zamerané na vonkajšie rekonštrukčné práce a rekonštrukcie elektro, tepelných a dátových rozvodov, ako aj skvalitnenie výučby a interiérových priestorov - kuchýň, učební a laboratórií škôl sa týkajú až 43 z nich, najviac v okresoch Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov a Kežmarok.

Som rád, že v rozbehnutom trende skvalitňovania a zatraktívňovania našich školských objektov a ich interiérových priestorov z vlastných zdrojov pokračujeme aj v tomto roku. A to i napriek neustále pretrvávajúcej kríze spojenej s pandémiou koronavírusu. Mnohé školy majú zároveň rozbehnuté projekty z programov IROP a Interreg a napredujú tiež v iniciatíve Catching-up Regions, čo je výbornou vizitkou ich manažérskych schopností, ale aj zanietenia urobiť pre svoju školu maximum. Cieľom nás všetkých je mať v našom kraji kvalitné školy, ktoré budú produkovať kvalitných absolventov uplatniteľných na našom pracovnom trhu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V okrese Prešov by sa prostriedky z rozpočtu PSK mali investovať do 11 škôl. Jedná sa o celkovo 20 investičných zámerov v celkovej výške viac ako 580-tisíc eur, z ktorých je osem už ukončených. V SOŠ podnikania sa zateplila telocvičňa, Gymnázium Jána Raymana Prešov má novú tieniacu techniku a jeho jedáleň sa zariadila novým gastrozariadením.

Na SOŠ technickej pribudol energetický certifikát, traktorová kosačka a CNC fréza, SOŠ dopravnej kamerový systém. V SPŠ strojníckej sa dovybavil študijný odbor mechatronika. Do konca roka by sa mala zrealizovať rekonštrukcia dátových rozvodov v SOŠ podnikania, prístavba požiarnych schodísk v Strednej zdravotníckej škole či modernizácia servera v SOŠ technickej a materiálne dovybavenie mnohých ďalších škôl okresu.

V regióne pod Tatrami sa týkajú investičné akcie šiestich stredných škôl a ich rozpočet je takmer 500-tisíc eur. Päť projektov je ukončených a v pláne ďalších sedem. Napríklad v SOŠ hotelovej Horný Smokovec sa okrem iného zrealizovali stavebné úpravy jednej z učební, SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit sa dovybavila novým kníhviazačom a jej počítačová učebňa systémom zeroclient. Túto školu čaká tento rok aj rekonštrukcia elektroinštalácie. V SOŠ remesiel a služieb Poprad by sa mal zrekonštruovať a zmodernizovať výťah, SPŠ techniky a dizajnu by mala mať nový server pre vyučovanie informačných technológií cez SANET.

V okrese Humenné je na tento rok naplánovaných desať investičných zámerov v šiestich školách v plánovanom náklade spolu takmer 260-tisíc eur. Časť z nich je vo finále. Výrazné financie sa preinvestovali na Gymnáziu armádneho gen. L. Svobodu, a to vyše 132- tisíc. Ukončená je tu I. aj II. etapa rekonštrukcie strechy a v pláne výmena termostatických ventilov. V SOŠ obchodu a služieb by sa mala realizovať výmena kotlov, v Strednej zdravotníckej škole odvodnenie terasy.

V pláne je dokončiť až osem projektov v piatich župných stredných školách v Bardejovskom okrese, a to v objeme viac ako 230-tisíc eur. Spojená škola J. Henischa sa už pýši novou didaktickou linkou pre mechatroniku a automatizáciu, pričom pribudnúť by tu mala aj nová CNC fréza. V SPŠ technickej sa zrealizovali ďalšie práce na bezbariérovom vstupe do budovy a úprava jeho vchodu, pričom aktuálne je v pláne schodolez vrátane úpravy schodiska. Pripravovať sa bude projektová dokumentácia pre výstavbu dielní v SOŠ polytechnickej a dovybavenie dielní praktického vyučovania čaká SOŠ hotelierstva a služieb J. Andraščíka.

Do konca roka by malo byť zrealizovaných všetkých päť naplánovaných investičných zámerov na štyroch kežmarských školách. Ich rozpočet je vyše 160-tisíc eur, v prípade jedného projektu ide o spolufinaccovanie zámeru rezortu školstva. Škola umeleckého priemyslu úspešne ukončila menší operačný projekt Ľudské zdroje, SOŠ agropotravinárska a technická by mala mať novú garáž pre techniku, Gymnázium P.O. Hviezdoslava zrekonštruovanú elektroinštaláciu a vymenené svietidlá. Tunajšia SOŠ sa pripravuje na plánovanú rekonštrukciu internátu.

PSK vyčlenil zo svojho rozpočtu na rok 2021 investície v celkovej výške viac ako 1,33 mil. eur aj pre školy v ďalších okresoch. Konkrétne  pre tri školy v Levoči, kde SOŠ služieb Majstra Pavla už má za sebou rekonštrukciu vykurovania vo výške takmer 150-tisíc eur, SOŠ pedagogická chystá rekonštrukciu svojho serverového prostredia a učebne informatiky, či inštaláciu systému zeroclient a Gymnázium J.F. Rimavského v Levoči  by si malo novým vybavením skvalitniť jedáleň, na čo škola získala štátnu dotáciu a PSK bude projekt spolufinancovať.

V SOŠ elektrotechnickej Stropkov sa ukončila rekonštrukcia troch dielní výpočtovej techniky, v tomto roku by do miestneho gymnázia mal pribudnúť softvér zeroclient s vybavením. Investície sa vyčlenili pre Spojenú školu Sabinov a Gymnázium Lipany, kde sa okrem iného vyreguloval vykurovací systém, pre vranovskú SOŠ drevársku, ktorú čaká rekonštrukcia strechy, dielní a skladu či pre SOŠ A. Dubčeka.

V SOŠ technickej v Starej Ľubovni je naplánovaná rekonštrukcia elektroinštalácie, v SOŠ v Snine by sa mala dovybaviť jedáleň, v sninskom SPŠ vzniknúť regionálne centrum vzdelávania. V Škole umeleckého priemyslu vo Svidníku je v pláne realizácia rekonštrukcia kotolne.

- io-

foto: freepik

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.