PRIJÍMAČKY NA STREDNÉ ŠKOLY 2022

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022. Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest sa podľa novely školského zákona nebude môcť konať na strednej škole s osemročným vzdelávacím programom. Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022.

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

- Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá:

1. termín:

a.) odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022

a.) odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022

2. termín:

a.) odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022

b.) odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022

- Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy, overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

a.) prvá fáza - overenie športového výkonu:

od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

b.) druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo o 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

-io

zdroj: minedu

foto: freepik

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.