Prihláste sa do národného oceňovania Angažovaná škola

Od roku 2020 majú materské, základné a stredné školy na celom Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola. Prihlasovanie do 5. ročníka národného oceňovania škôl, ktoré podporujú výchovu k dobrovoľníctvu, je otvorené do 14. júla 2024.

Zámerom oceňovania je vyzdvihnúť školy, ktoré do klasického vyučovania vnášajú aj výchovu k dobrovoľníctvu tým, že aplikujú modernú stratégiu service learning. Táto stratégia prepája tradičný spôsob výučby s potrebami reálneho života na základe realizácie žiackych dobrovoľníckych projektov. Tieto projekty pomáhajú miestnej komunite a u žiakov sa prehlbuje vzájomné pochopenie, solidarita a aktívne občianstvo,“ uvádza Daniela Ivanová, programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

Prihlasovanie do národného oceňovania a všetky informácie nájdu školy na oficiálnej webovej adrese www.angazovanaskola.sk/prihlaska.

„Školy môžu získať oficiálnu značku Angažovaná škola zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. V minulom ročníku sa zapojilo rekordných 35 projektov zo   Slovenska,“ dopĺňa Daniela Ivanová.

Prihlasovanie prebieha do 14. júla 2024, po jeho uzavretí všetky prihlásené projekty prejdú hodnotením komisie zloženej z odborníkov a odborníčok venujúcich sa dlhodobo stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii

„Výsledky oceňovania aj s vyhlásením škôl, ktoré získajú oficiálnu značku Angažovaná škola, budú zverejnené v októbri. Víťazi národného oceňovania postúpia do medzinárodného kola, v  ktorom sa stretnú najlepšie projekty ôsmych krajín Európy,“ uzatvára Daniela Ivanová.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pravidelne realizuje aj certifikované školenia,  tréningové programy v oblasti dobrovoľníctva, určené pedagogickým, odborným zamestnancom, pracovníkom s mládežou, ale i pre organizácie či pre školy.

Kontakt: Eva Ščepková, PR manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, pr@dobrovolnickecentra.sk, 0908 565 464.

***

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií je strešnou organizáciou a pôsobí na Slovensku od roku 2011. Jej poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku, s cieľom byť hlasom dobrovoľníckych centier a organizácií, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo, obhajovať ich potreby a záujmy a pretavovať ich do legislatívnej či celospoločenskej praxe. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom širokého spektra činností – advokačnej, vzdelávacej, publikačnej, výskumnej či expertíznej. Každý rok organizuje celonárodnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva a oceňovanie Srdce na dlani.

Stratégia service learning

Medzinárodne uznávaná vyučovacia stratégia service learning sa stáva štandardnou súčasťou učebných osnov po celom svete. Prepája klasické vyučovanie, ktoré poznáme z našich škôl, priamo s potrebami reálneho života prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.

Stratégia service learning prináša:

  • Rozvoj a získavanie nových zručností - aktivity zapracované do výučby sa stávajú nástrojom na získavanie a rozvoj zručností a schopností žiakov popri formálnom vzdelávaní, z ktorého poznatky rozvíjajú v praxi.
  • Väčšie uplatnenie žiakov v živote - Rozvoj v praxi prispieva k zvyšovaniu zamestnateľnosti žiakov v budúcnosti, rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti a objavovaniu skrytých talentov.
  • Formovanie ohľaduplnosti a solidarity - Výučba s aplikovanou stratégiou service learning vedie mladých ľudí k solidarite a formuje ich mieru angažovanosti a záujmu o potreby okolia i spoločnosti v dospelosti.

-dobrovoľníckecentrum-

 

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.