Pred 2. kolom prijímacích pohovorov majú župné SŠ voľných 730 miest

Klasické prijímacie pohovory na stredné školy sa v tomto školskom roku pre pandémiu koronavírusu neuskutočnili. Zhruba 40 tisíc deviatakov, z toho v Prešovskom kraji vyše 6 200 žiakov 9. ročníkov, sa tak na nich osobne nezúčastnilo.

Ministerstvo školstva určilo vzorce, podľa ktorých školy prideľujú body jednotlivým predmetom. Vzorec, na základe ktorého sa určujú úspešní uchádzači, má tri hlavné časti. Za prospech na základnej škole sú prideľované preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy z povinných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, jazyk národnostnej menšiny).

Stredné školy si určili maximálne tri profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy. Do celkového súčtu sú prideľované body aj za doplnkové predmety. Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započítava päť bodov za každý školský rok.

Tretie kritérium má hodnotu od nula do 100 a do tohto kritéria sa zarátavajú  predmetové olympiády.

V ďalších kritériách je napríklad profilácia školy - to sú body napríklad za športovú súťaž, umelecký výkon, celonárodné a medzinárodné umiestnenia. Jedno vlastné kritérium si môže určiť stredná škola.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK môžu pre školský rok 2020/2021 prijať cez 5 200 deviatakov, z toho vyše 1 000 na gymnáziá. K 8. júnu po I. kole prijímacích skúšok evidujú župné SŠ ešte 730 voľných miest, z toho vyše 90 na gymnáziách a viac ako 630 na stredných odborných školách. Druhé kolo prijímacích skúšok prebehne 19. júna.

Foto: freepick

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.