Na vybraných školách v PSK sa zavádza systém riadenia kvality CAF

ÚNMS SR

Na popradskej a prešovskej strednej zdravotníckej škole sa zavedie spoločný systém hodnotenia kvality tzv. model CAF. Prispeje jednak k zvýšeniu ich kvality a efektívnosti, ale umožní tiež ďalší rozvoj schopností a zručností školských zamestnancov. Úvodné školenia k modelu CAF sa realizovali koncom marca.

Účelom európskeho modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je viesť organizácie verejnej správy k dosiahnutiu čo najlepších možných výsledkov. Konkrétne na školách prináša princípy komplexného manažérstva kvality a zvyšuje kvalitu školských procesov vo všetkých oblastiach pôsobnosti. Školám umožňuje prostredníctvom samohodnotenia získať ich štruktúrovaný obraz. Výsledkom sú námety na ďalšie zlepšenia.

Tie očakávajú aj dve stredné školy v Prešovskom kraji, ktoré sa ako pilotné zapojili do školení k modelu CAF. A to Stredná zdravotnícka škola Prešov a Stredná zdravotnícka škola Poprad.

Konkrétne si tieto školy prostredníctvom zmieneného modulu zmapujú svoje silné a slabé stránky. Na základe analýzy si následne stanovia konkrétne splniteľné ciele. Predpokladá sa, že model im okrem zvýšenia kvality vzdelávania a rozvoja prinesie v prípade zamestnancov aj ich vyššiu motiváciu k osobnej angažovanosti. A taktiež vytvorenie potrebného dialógu medzi vedením a pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami, ale aj študentmi, rodičmi, partnermi školy a jej zriaďovateľom. To všetko zvýši podporu tímovej práce vo fungovaní škôl.

Na základe skúsenosti prvých dvoch zapojených výchovno-vzdelávacích inštitúcií SZŠ Prešov a SZŠ Poprad bude vypracovaná štúdia „Návrh zabezpečenia udržateľnosti implementovaného systému riadenia kvality v organizáciách“. Štúdia sa stane východiskovou správou pre aplikáciu modelu CAF na ďalších vybraných školách či organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Implementácia tohto modelu sa uskutočňuje v rámci projektu „Smart PSK  - kvalitnejšia budúcnosť“. Projekt je financovaný operačného programu Efektívna verejná správa prostredníctvom aktivity „Zavedenie systému riadenia kvality“. Model je predpokladom získania ocenenia vo forme medzinárodného uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

foto: freepik

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.