Experti sa zamerali na digitálnu pripravenosť stredných škôl

Experti Svetovej banky zisťovali digitálnu vyspelosť okrem iných aj na 22 stredných školách (SŠ) zriaďovaných Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Dotazníková analýza odhalila, kde majú v oblasti digitalizácie medzery a ako je možné tento proces urýchliť, aby boli školy pripravené na digitálnu transformáciu. Digitálne nástroje aktuálne využíva iba jedna pätina učiteľov zo sledovaných SŠ. A hoci sú hardvérovo dostatočne vybavené, problémom je vysoký vek systémov a to, že sa k hybridnému svetu nevedia pripojiť.

V troch krajoch na Slovensku, v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom, realizovali experti Svetovej banky rozsiahly zber údajov. Zamerali sa v ňom na digitálnu pripravenosť stredných škôl, a na to, ako žiaci a učitelia využívajú informačné technológie vo vzdelávaní. Konkrétne sledovali infraštruktúrne vybavenie škôl, digitalizáciu ich obsahov vzdelávania a využívanie IT nástrojov samotnými učiteľmi.

Prieskum sa realizoval v priebehu februára a marca na 60 stredných školách, z toho na 22 župných školách PSK (6 gymnáziách, 6 stredných priemyselných školách a 10 stredných odborných školách). Zapojilo sa doň celkovo 1560 učiteľov, pričom analýza sa dotkla až 22 640 žiakov ovplyvnených digitalizáciou, ktorí o dva - tri roky vstúpia na trh práce. O niekoľko rokov pritom poskytne až o 20% menej oblastí, ktoré si nevyžadujú digitalizáciu.

Analýza priblížila, že len jedna tretina všetkých zapojených škôl má rozpracovanú stratégiu, ako adresovať digitálne výzvy. Až 90% sledovaných SŠ a ich riaditeľov očakáva od digitalizácie výrazné zlepšenia. Len 30% učiteľov sa aktívne vzdeláva v oblasti digitalizácie, 25% zapája žiakov do obsahu a tvorby a ešte o 5% menej dáva svojim žiakom spätnú väzbu digitálne. Z toho tiež vyplýva, že digitálne nástroje využíva iba pätina učiteľov zo SŠ, kde analýzy prebiehali. A len tretina škôl používa digitálne výukové platformy.

Školy majú dostatok hardvérov – počítačov, laptopov, tabletov a iných, no až 75% učiteľov pracuje s hardvérovom starším ako päť rokov. Ako problémové sa javí tiež to, že nedokážu nové simulátory a procesy dobre rozbehnúť.  Celkovo 51% sledovaných využíva tradičné, 20% lacnejšie a len 9% nové digitálne formy. Na hybridné učenie je tak pripravených iba štvrtina učební.

Predbežné zistenia prieskumu priniesli prvotné výsledky a odporúčania, a  síce, že je potrebná podpora tzv. digitálnych kooperátorov, a to nielen na národnej, ale aj regionálnej úrovni, taktiež podpora digitálneho obsahu, a napokon vytvorenia tzv. strategického centra. Ten by mal spojiť všetkých, ktorí chcú podporiť a pracovať na digitálnej transformácii.

Experti chcú získané dáta využiť na tvorbu nových projektov, moderných digitálnych vyučovacích programov a odporúčaní, ako správne nasmerovať finančné zdroje na odstránenie zistených nedostatkov. A k tomu, ako dostať stratégiu digitalizácie a hybridné učenie viac do praxe. Získané údaje budú zároveň vhodnou platformou pre zladenie priorít ministerstva školstva a samosprávnych krajov na jednej strane a prioritami a potrebami zamestnávateľov na strane druhej.

***

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatíva, ktorej zámerom je dosiahnuť rýchlejšie dobiehanie regiónov členských krajín Európskej únie. Jednou z oblastí, v ktorej Svetová banka vníma veľkú príležitosť pre tri zapojené slovenské regióny, je podpora digitálnej transformácie stredného a odborného školstva. Práve na túto oblasť sa zameriava štvrtá etapa iniciatívy CuRI, ktorej cieľom je vybudovanie digitálnej infraštruktúry a digitalizácie vzdelávania na stredných školách s ohľadom na požiadavky a štandardy školy 21. storočia.

-io

foto: freepik, PSK

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.