Gymnázium P.O. Hviezdoslava

Hviezdoslavova 20, 06014, Kežmarok

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Email: sekretariat@gympoh-kk.vucpo.sk
 • Tel. číslo: 052/ 45 23 032
 • Web stránka: www.gympohkk.edupage.org
 • Počet študentov na škole: 253
 • Počet pedagógov: 19
 • Počet prijatých prvákov: 55
 • Absolventi za posledný rok: 48

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Zo slovenského jazyka: 62,6%
 • Z matematiky: 43,2%
 • Z anglického jazyka B2: 58,1%

O škole

Gymnázium P. O. Hviezdoslava je školou s dlhou a bohatou históriou.Je to moderná, otvorená škola postavená na demokratických princípoch, disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť najvyššiu úroveň vzdelávania a výchovy žiakov. Stavia na modernizácii vyučovacieho procesu,  posilnení vyučovania cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. Pripravuje žiakov na ďalšie štúdium na vysokej škole, no zároveň aj na uplatnenie v praxi, na osobný a spoločenský život. Žiaci školy sú úspešní v mnohých obvodných, krajských i celoštátnych kolách predmetových olympiád, vedomostných súťaží a športových súťaží.

Učebný plán je zostavený tak, že 12 disponibilných hodín je pridaných rovnomerne do povinných predmetov a 18 hodín do posledných dvoch ročníkov štúdia na voliteľné predmety. Ponuka voliteľných predmetov sa upravuje každoročne podľa požiadaviek žiakov. Študenti si môžu zvoliť konverzácie v cudzích jazykoch, semináre a cvičenia z matematiky, fyziky, chémie, biológie, informatiky, spoločenskovedný seminár, seminár z dejepisu, geografie a iné.

Top o škole

- veľmi dobré výsledky maturitných skúšok

- vysoká úspešnosť absolventov v prijímaní na VŠ doma i v zahraničí

- besedy, prednášky, divadelné predstavenia

- exkurzie do Viedne a Osvienčimu

- výmenné pobyty so žiakmi z Nemecka

- školská prehliadka záujmovej činnosti (ZUČ)

- projektové dni spojené s Dňom otvorených dverí

- časopis STRETNUTIA – mnohonásobne celoštátne ocenený

- školská kapela IN MEDIAS RES

- reprezentácia školy na kultúrnych podujatiach mesta Kežmarok

Výhody školy

- lyžiarsky kurz

- Kurz ochrany života a zdravia

- divadelné predstavenia v divadle v Košiciach, Prešove a Spišskej Novej Vsi

- školské výlety

- študentská imatrikulácia

- študentský večierok

- charitatívne zbierky

- spolupráca s vysokými školami

- spolupráca s absolventami školy

Krúžky školy

 • školská kapela
 • redakčný krúžok
 • krúžky cudzích jazykov
 • umelecko-tvorivé
 • IT
 • prírodovedné
 • športové
 • Krúžok prvej pomoci

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.