Gymnázium dukl. Hrdinov

Komenského 16, 8924, Svidník

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: skola@gdh.sk
  • Tel. číslo: 054/ 75 21 036
  • Web stránka: www.gdh.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 193
  • Počet pedagógov: 15
  • Počet prijatých prvákov: 46
  • Absolventi za posledný rok: 47

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 60,3%
  • Z matematiky: 31,1%
  • Z anglického jazyka B2: 56,9%

O škole

Gymnázium duklianskych hrdinov je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá zabezpečuje kvalitný edukačný proces vo Svidníku a okolí už viac ako 70 rokov. Poskytujeme úplné stredné všeobecné vzdelanie vo štvorročnom študijnom odbore. Cieľom školského vzdelávacieho programu je vytváranie profilu absolventa so zameraním na predmety, ktoré bude uplatňovať pri štúdiu na vysokej škole alebo pri inej forme ďalšieho vzdelávania. Individuálny záujem žiakov je zabezpečený voľbou voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia.

Top o škole

- bohatá história

- vybavenie školy

- škola v centre mesta

- zrekonštruovaná budova

- odborná učebňa chémie, vrátane laboratória

- vyučovanie za pomoci využitia interaktívnych tabúľ, notebookov, internetu v triedach

- nové trendy vo vyučovaní predmetov, ktoré sa realizujú prostredníctvom projektov

- multifunkčné ihrisko

- posilňovňa

- jedáleň

- knižnica (cca 7000 titulov, elektronické čítačky kníh)

- aktivity Žiackej školskej rady

- exkurzie do zahraničia - Anglicko, Škótsko, Česko, Rakúsko, Poľsko

- Veľtrh vzdelávania AKADÉMIA&VAPAC Bratislava, PRO EDUCO Košice

- športové kurzy

- zapájanie sa do olympiád, vedomostných a športových súťaží

- Projekty:

        IT Akadémia partner

        Erasmus +

        Interreg PL-SK

        CISCO akadémia

        potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa kvalitná príprava

        certifikát ECDL

Výhody školy

- knižná búdka

- oddychová zóna

- gympeľ na horách

- prijímanie do cechu študentského („Uchaľák“)

- Deň študentstva

- Mikuláš

- Vianočná akadémia

- Študentský ples

- spolupráca s mestom Svidník pri organizácii akcií pre ZŠ a MŠ

- nácvik a realizácia divadelných predstavení

Krúžky školy

- čitateľský

- divadelný

- loptové hry

- Chémia okolo nás

- Kurz prvej pomoci

- Tvorba www stránok

- Zaujímavá matematika

- Život v našej škole

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.